Ajanvaraus
Ikioma Lääkäri

Ajanvaraus
Ikioma Hammas

Tietosuojaa ja tietoturvaa asiakkaiden eduksi

Lääkärikeskus Ikioman ja hammaslääkärikeskuksen tietosuojavastaava ja tietoturvavastaava:

Matti Lappalainen
tietosuojavastaava@estt.fi
050 563 2560
 

Tältä sivulta löydät Ikiomalaakari.fi-sivuston käyttöehdot sekä Lääkärikeskus Ikioman työterveyshuollon/yksityislääkäripotilaiden potilasrekisterin tietosuojaselosteen.

Ikiomalaakari.fi-sivuston käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan ikiomalaakari.fi verkkosivuun ja sen mahdollisiin alasivuihin ja käyttämällä sivuja sinun katsotaan tutustuneen näihin käyttöehtoihin ja sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja. Lääkärikeskus Ikioma Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Meillä on oikeus mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa sivut sekä oikeus keskeyttää sivuston tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta.

Sivujen kautta annettavat tiedot

Vastaat sivujen kautta antamiesi tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta ja tiedostat, että avoimen verkon kautta toimitetun sähköposti- tai muun viestin luottamuksellisuutta ei voida taata. Vastaat siitä, ettet lähetä sivujen kautta mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa ja mikäli toimitat kolmanteen osapuoleen liittyvää tietoa, kuten henkilötietoja tai immateriaalioikeuksien alaista aineistoa, vastaat siitä, että sinulla on asiaa koskeva asianmukainen kirjallinen suostumus ja vastaat siitä vahingosta, joka meille aiheutuu mahdollisen suostumuksen puuttumisesta, virheellisyydestä tai riittämättömyydestä.

Henkilötiedot ja evästeet

Henkilötietojen suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja suojataksemme sinun ja meidän välisen liikenteen, käytämme SSL-yhteysmenettelyä, jolla vierailusi sivustollamme ja sen yhteydessä syntyvät tiedot voidaan suojata joutumiselta ulkopuolisten tietoon.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Käsittelemme henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vastaamme henkilötietojen käsittelystä voimassaolevan sääntelyn mukaisesti. Keräämme henkilötietoja sivustolla olevien lomakkeiden kautta.

Sivusto käyttää evästeitä. Eväste (”cookie”) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa laitteellesi. Evästeiden avulla voidaan saada tieto IP-osoitteestasi, vierailun ajankohdasta, käytetyistä sivuista, selaintyypistä, laitteestasi, mistä verkko-osoitteesta, miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta olet tullut sivustollemme. Edellä mainittuja tietoja ei voida palauttaa sinut yksilöivään ja identifioivaan muotoon eivätkä ne vahingoita laitettasi tai tiedostojasi. Käytämme evästeitä analysoidaksemme verkkosivujemme liikennettä ja teknistä toimivuutta, kehittääksemme verkkosivujamme ja liiketoimintaamme, personoidaksemme sivuja sekä raportointitarkoituksiin. Voit estää evästeiden käytön ja poistaa olemassa olevat evästeet selaimesi asetuksista, mutta tällöin emme voi taata sivujemme toimivuutta laitteellasi. Evästeiden käytön estäminen saattaa estää tai haitata sivuston käyttämistä.

Maksut ja maksuehdot

Sivujen kautta tuotettavien palveluiden tai sen osien hinnat ja hinnanmääräytymisperusteet ilmoitetaan kyseisten palveluiden yhteydessä sivustolla. Lääkärikeskus Ikioma Oy varaa oikeuden muuttaa ja päivittää palveluiden hinnoittelua. Sivuston käyttäjänä sinun on suoritettava kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaiset tai muuten sinulle ilmoitetut maksut ja muut suoritteet saadaksesi palvelua. Hyväksytyt maksuvälineet on ilmoitettu maksullisen palvelun yhteydessä.

https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Sinulla on sivuston käyttäjänä yksinomainen vastuu palvelun käytöstä sinulle aiheutuneista kustannuksista.

Sovellettava laki

Kaikkiin sivujen käytöstä mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.


Lääkärikeskus Ikioman työterveyshuollon/yksityislääkäripotilaiden potilasrekisterin tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Lääkärikeskus IKIOMA Oy
Porrassalmenkatu 21, 50100 Mikkeli
Y- tunnus: 2519853-5

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava Matti Lappalainen:
tietosuojavastaava@estt.fi, puh. +358 50 563 2560.
Tietoturvavastaava Matti Lappalainen:
tietosuojavastaava@estt.fi, puh. +358 50 563 2560.

3. POTILASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen.
Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan hoidossa sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin.
Työterveyden potilastiedot säilytetään yksityisvastaanottojen potilastiedoista erillisenä siten, että näiden tietojen käyttö muussa kuin työterveyshuollossa edellyttää potilaan suostumusta. Työterveyshuollon/yksityispotilas potilasrekisteri on määritetty arkaluonteista tietoa sisältäväksi rekisteriksi ja sitä ohjaa laki potilaan oikeuksista ja asemasta, asetus potilasasiakirjojen käsittelystä sekä laki sähköisesti potilasasiakirjahallinnasta. Lääkärikeskus Ikiomassa on käytössä yhdistetty rekisteri, jonka käyttöön potilaalta aina kysytään suostumus.

4. POTILASREKISTERIIN TALLENNETUT TIEDOT
Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot.
Potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot sekä esitiedot.
Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ravitsemusterapeutin, psykologin ym. työtehtävissä laatimat tiedot.
Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
Työterveyshuollossa potilaan työnantaja sekä työpaikkaan mahdollisesti liittyvät terveysriskit.
Tieto siitä, salliiko potilas hänen työterveyshuollontietojensa näkyvän yksityisvastaanoton yhteydessä.
Potilaan hoitoon osallistuvan terveydenhoitohenkilöstön tiedot ja potilaan ajanvaraustiedot tallennetaan potilasrekisterin osarekisteriksi.
Samoin potilaan tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät laboratorio-, röntgen- ja sydäntutkimusten tulokset talletetaan potilasrekisteriin. Röntgentutkimusten kuvat ovat myös PACS -röntgenkuvarekisterissä.
Sähköisen rekisterin lisäksi ylläpidetään osarekisterinä erillistä paperilla olevaa perustietorekisteriä, joka voi sisältää myös tiedot potilaan antamista suostumuksista ja kielloista potilastietojen luovuttamiseen ja ennen sähköisiä potilastietojärjestelmiä tuotettu paperinen potilasasiakirjamateriaali.

4.1 Säännönmukaiset tietolähteet
Potilas itse.
Hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.
Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esimerkiksi kansallisen terveysarkiston (KANTA) kautta.

4.2 Säilytysaika
Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista. Tässä tapauksessa 120 vuotta syntymästä.

5. POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Lääkärikeskus Ikioma Oy:n henkilöstö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen sekä sitoumuksen siitä, että he ovat tietoisia salassapito säädöksistä ja että salassapitovelvoite jatkuu siitä huolimatta, vaikka työsuhde nykyiseen työnantajaan loppusi. Henkilöstön koulutuksesta pidetään huoli.
Potilastietoja voidaan luovuttaa:
•Potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
•Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

5.1 Potilastietojen säännönmukainen luovuttaminen/luovutuksensaajaryhmät
Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitävälle Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tutkimus-, suunnittelu-, tilastointi- ja valvontatehtäviä varten sekä Fimealle huumausaineseurantaa varten.
Muut mahdolliset luovutuksensaajat
Lääkäri kuittaa aina luovutettavan aineiston ja tarkistaa, ettei potilasta vahingoittavaa materiaali pääse organisaatiosta ulos
•Jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.
•Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa toiselle suomalaiselle toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle myös ilman potilaan suostumusta, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.

•Kansallinen terveysarkisto (KANTA-arkisto).
•Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.
•Potilaan muu laillinen edustaja sekä potilaan lähiomainen, jos potilas on antanut tähän kirjallisen suostumuksensa.
•Lisäksi tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä.

6. POTILASTIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille. Potilastiedot määritetty arkaluonteiseksi tiedoksi
Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilasta hoitavat tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet työntekijöille potilasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät.
Vanhat ja mahdollisesti sähköisen potilastietojärjestelmän ohella syntyvät paperikortistot pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.
Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
7.1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tiedot antaa terveydenhuollon toimintayksikön määräämä lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee merkinnän tarkastusoikeuden käyttämisestä potilasrekisteriin. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Mahdolliset kopiot potilasasiakirjoista toimitetaan kerran vuodessa maksuttomasti.
7.2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (potilasrekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Lääkärikeskus Ikioma Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
Tiedon korjaamisen ja käsittelyn rajoittamisen toteuttaminen ja organisointi
•Korjauspyyntö ja käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti, sekä toimitetaan lisäksi aina henkilökohtaisesti toimintayksikköön. Potilaan henkilöllisyys varmennetaan luotettavalla tavalla.
•Mikäli potilaan vaatimus on oikeutettu, korjauksen ja mahdolliset toimenpiteet käsittelyn rajoittamiseksi tekee henkilö, jolla on potilasrekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.
•Mahdolliset virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään tausta-tiedostoon siten, että sekä virheellinen että korjattu merkintä on palautettavissa. Korjauksen tekijän nimi, virka-asema, korjauksentekopäivä ja korjauksen peruste kirjataan päätöksen muotoon.
7.3 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle , jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä, tai tekee muutosvaatimusten osalta kielteisen päätöksen.

7.4. KANTA-arkisto

Lääkärikeskus Ikioma Oy:n toiminnassa syntyvät potilastiedot siirretään KANTA-arkistoon. Lääkärikeskus Ikioman potilailla on mahdollisuus hallinnoida omia potilastietojaan OMAKANTA -järjestelmässä.

8. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Lääkärikeskus Ikioman tietosuojavastaavaan, joka neuvoo ja ohjaa potilasta näissä asioissa.

Tietosuojavastaava:
Matti Lappalainen
tietosuojavastaava@estt.fi
puh. +358 50 563 2560